Affiliate voorwaarden en bepalingen

Tufting Europe Affiliate Programma Voorwaarden

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate voor het Tufting Europe Affiliate Programma (“Programma”) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Tufting Europe behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle nieuwe functies die het huidige Programma uitbreiden of verbeteren, met inbegrip van de vrijgave van nieuwe hulpmiddelen en hulpbronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Het blijven gebruiken van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en voor het verlies van alle uitstaande affiliate commissie betalingen verdiend tijdens de overtreding. U stemt ermee in het Affiliate Programma op eigen risico te gebruiken.

Rekeningvoorwaarden

  • U moet 18 jaar of ouder zijn om aan dit programma deel te nemen.
  • U moet in de Verenigde Staten wonen om Affiliate te worden.
  • Je moet een mens zijn. Accounts die door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn geregistreerd, zijn niet toegestaan.
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het inschrijvingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login die door meerdere personen wordt gedeeld, is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account en wachtwoord. Tufting Europe kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze veiligheidsverplichting door u.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste content en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Een persoon of een rechtspersoon mag niet meer dan één rekening aanhouden.
  • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken om geld te verdienen aan uw eigen Tufting Europe productaccounts.

Links/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails, of andere mededelingen

Zodra u zich heeft aangemeld voor het Affiliate Programma, krijgt u een unieke Affiliate Code toegewezen. Het is u toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij bij uw Affiliate Code verstrekken op uw site, in uw e-mails of in andere mededelingen te plaatsen. Wij zullen u voorzien van richtlijnen, link stijlen, en grafische vormgeving om te gebruiken bij het linken naar Tufting Europe. Wij kunnen het ontwerp van het artwork te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, maar wij zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder passende kennisgeving.

Om een accurate opvolging, rapportering en doorverwijzing vergoeding mogelijk te maken, zullen we u speciale link formaten ter beschikking stellen die gebruikt moeten worden in alle links tussen uw site en Tufting Europe. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en Tufting Europe correct gebruik maakt van dergelijke speciale link-formaten. Links naar Tufting Europe die op uw site worden geplaatst op grond van deze Overeenkomst en die op de juiste wijze gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten, worden “Speciale Links” genoemd. U verdient alleen referral fees voor de verkoop van een Tufting Europe product dat rechtstreeks via Speciale Links tot stand komt; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verzuim door u of iemand die u doorverwijst om Speciale Links te gebruiken of uw Affiliatecode onjuist in te voeren, ook niet voor zover een dergelijk verzuim kan resulteren in enige vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden uitbetaald op grond van deze Overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Vergoedingen/commissies en betaling

Om een productverkoop in aanmerking te laten komen voor het verdienen van een doorverwijsvergoeding, moet de klant via een Speciale Link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://tuftingeurope.com klikken en een bestelling voor een product tijdens die sessie voltooien.

Wij betalen alleen commissies op links die automatisch door onze systemen worden gevolgd en gerapporteerd. Wij betalen geen commissies als iemand zegt dat hij/zij heeft gekocht of als iemand zegt dat hij/zij een verwijzingscode heeft ingevoerd als dit niet door ons systeem werd bijgehouden. Wij kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct geformatteerde speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

Wij behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die verdiend zijn door frauduleuze, illegale, of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

De uitbetalingen beginnen pas als je meer dan $20 aan affiliate-inkomsten hebt verdiend. Als uw affiliate account nooit de drempel van $20 overschrijdt, zullen uw commissies niet worden gerealiseerd of uitbetaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die de drempel van $20 hebben overschreden.

Uzelf identificeren als een Tufting Europe Affiliate

U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; een dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het Programma. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Tufting Europe of enige relatie of verwantschap tussen ons en u of enige andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij een goed doel of een ander doel steunen, sponsoren, onderschrijven of er geld aan bijdragen).

U mag geen producten kopen via uw affiliate links voor uw eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van referralvergoedingen en/of het beëindigen van deze Overeenkomst.

Betaalschema

Zolang je huidige affiliate verdiensten meer dan $20 zijn, krijg je elke maand betaald. Als je sinds je laatste betaling nog geen $20 hebt verdiend, betalen we je de volgende maand nadat je de drempel hebt overschreden.

Definitie van de klant

Klanten die via dit programma producten kopen, worden geacht onze klanten te zijn. Dienovereenkomstig zullen al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures betreffende klantenorders, klantenservice en productverkoop op die klanten van toepassing zijn. Wij kunnen ons beleid en onze operationele procedures te allen tijde wijzigen. Zo zullen wij bijvoorbeeld de prijzen bepalen die worden aangerekend voor producten die in het kader van dit Programma worden verkocht, in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site hebt vermeld, moet u geen productprijzen op uw site weergeven. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te verstrekken, maar wij kunnen de beschikbaarheid of de prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. Bijvoorbeeld, u zult als enige verantwoordelijk zijn voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
– Ervoor zorgen dat de weergave van Speciale Links op uw site niet in strijd is met een overeenkomst tussen u en een derde partij (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of eisen die u worden opgelegd door een derde partij die uw site host)
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van het materiaal dat op uw site wordt geplaatst (inclusief, onder andere, al het materiaal met betrekking tot het Product en alle informatie die u opneemt in of in verband brengt met Speciale koppelingen)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst, geen inbreuk maakt op de rechten van derden (met inbegrip van, bijvoorbeeld, auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor zorgen dat op uw site geplaatst materiaal niet lasterlijk of anderszins illegaal is
– Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat bekendmaakt, door middel van een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en bekendmaakt, met inbegrip van, waar van toepassing, het feit dat derden (waaronder adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen aanbieden en rechtstreeks informatie van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma gaat u ermee akkoord dat u zich als deelnemer aan het Programma zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, beschikkingen, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten of andere vereisten van een overheidsinstantie die rechtsbevoegdheid over u heeft, ongeacht of deze wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u, als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma, zult voldoen aan alle toepasselijke wetten (federaal, staats- of anderszins) die marketing e-mail regelen, inclusief en zonder beperking, de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere anti-spam wetten.

Looptijd van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze overeenkomst gaat in op het moment dat wij uw programma-aanvraag accepteren en eindigt op het moment dat deze door één van beide partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk het gebruik staken van, en van uw site alle links verwijderen naar https://tuftingeurope.com, en al onze handelsmerken, trade dress en logo’s, en alle andere materialen die door of namens ons aan u worden verstrekt op grond van deze overeenkomst of in verband met het Programma. Tufting Europe behoudt zich het recht voor om het Programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma, zal Tufting Europe alle uitstaande verdiensten boven de $20 uitbetalen.

Beëindiging

Tufting Europe heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het Programma, of enige andere Tufting Europe dienst, om welke reden dan ook, op elk moment te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Dienst zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van uw Account of uw toegang tot uw Account, en het verbeuren en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account indien deze zijn verdiend door frauduleuze, illegale of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Tufting Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook service te weigeren.

Betrekkingen tussen de partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger, of arbeidsverhouding tussen de partijen tot stand brengen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen te doen of te aanvaarden. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met hetgeen in deze sectie is bepaald.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of verlies van inkomsten, winsten of gegevens) in verband met deze Overeenkomst of het Programma, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale referralvergoedingen die aan u betaald of te betalen zijn onder deze Overeenkomst.

Disclaimers

Wij geven geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of stilzwijgende garanties die voortvloeien uit het verloop van de prestaties, de handel of het handelsgebruik). Bovendien verklaren wij niet dat de werking van Tufting Europe ononderbroken of foutloos zal zijn, en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ERVAN. U BEGRIJPT DAT WIJ TE ALLEN TIJDE (DIRECT OF INDIRECT) KLANTEN KUNNEN WERVEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES KUNNEN EXPLOITEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA HEBT BEOORDEELD EN NIET VERTROUWT OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst (met inbegrip van een daadwerkelijke of beweerde schending ervan), transacties of activiteiten in het kader van deze Overeenkomst of uw relatie met ons of met een van onze gelieerde ondernemingen, worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, met dien verstande dat wij, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening of een andere passende voorziening in een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied in dergelijke rechtbanken) of een andere rechtbank met competente jurisdictie. De arbitrage in het kader van deze overeenkomst zal worden gevoerd volgens de op dat ogenblik geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als een vonnis worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage in het kader van deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onder deze Overeenkomst valt, ongeacht of dit gebeurt via een collectieve arbitrageprocedure of op een andere manier.

Diversen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels betreffende de keuze van wetten. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van die beperking is deze Overeenkomst bindend voor, komt zij ten goede aan en is zij afdwingbaar tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Indien wij nalaten uw strikte naleving van een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze Overeenkomst later af te dwingen.

Indien Tufting Europe enig recht of enige bepaling van de Servicevoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat zij afstand doet van dit recht of deze bepaling. De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Tufting Europe en bepalen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Tufting Europe (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).