Zasady i warunki programu partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego Tufting Europe

Umowa

Rejestrując się jako partner w programie partnerskim Tufting Europe (“Program”) zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków i zasad (“Warunki świadczenia usług”).

Tufting Europe zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany warunków korzystania z serwisu od czasu do czasu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub wzmacniają obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom Korzystania z Usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza wyrażenie zgody na te zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego Konta i przepadek wszelkich zaległych prowizji partnerskich zarobionych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

  • Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Aby zostać Afiliantem, musisz mieszkać w Stanach Zjednoczonych.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez “boty” lub inne zautomatyzowane metody nie są dozwolone.
  • Musisz podać swoje imię i nazwisko, poprawny adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane do ukończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób jest niedozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Tufting Europe nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania podejmowane w ramach swojego konta.
  • Jedna osoba lub podmiot prawny nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieuprawnionych celów. Korzystając z Serwisu, nie wolno naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, między innymi, przepisów dotyczących praw autorskich).
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów Tufting Europe.

Linki/grafiki na Twojej stronie, w Twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego, zostanie Ci przydzielony unikalny Kod Afiliacyjny. Dozwolone jest umieszczanie linków, banerów lub innych grafik dostarczonych przez nas wraz z Twoim Kodem Afiliacyjnym na Twojej stronie internetowej, w Twoich e-mailach lub w innej komunikacji. Przekażemy Państwu wytyczne, style linków i grafiki, które należy wykorzystać przy tworzeniu linków do Tufting Europe. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie będziemy zmieniać wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, udostępniamy specjalne formaty linków, które mają być używane we wszystkich linkach pomiędzy Państwa stroną a Tufting Europe. Musisz upewnić się, że każdy z linków pomiędzy Twoją stroną a Tufting Europe prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do Tufting Europe umieszczone na Państwa stronie internetowej zgodnie z niniejszą Umową, które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty linków, są określane jako “Linki specjalne”. Wynagrodzenie za polecenie otrzymasz tylko w przypadku sprzedaży w Tufting Europe. produkt występujący bezpośrednio poprzez Specjalne Linki; nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie użytkownika lub osoby przez niego poleconej w używaniu Specjalnych Linków lub nieprawidłowe wpisanie jego Kodu Afilianta, włączając w to zakres, w którym takie niepowodzenie może spowodować zmniejszenie kwot, które w innym przypadku zostałyby wypłacone użytkownikowi zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Linki afiliacyjne powinny wskazywać na stronę promowanego produktu.

Opłaty/prowizje za polecenie i płatności

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do uzyskania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć na Specjalny Link z Twojej strony, wiadomości e-mail lub innej komunikacji na https://tuftingeurope.com i zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Prowizje wypłacamy tylko za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Nie wypłacimy prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wpisał kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Prowizje możemy wypłacać tylko za transakcje wygenerowane przez prawidłowo sformatowane linki specjalne, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pomocą nieuczciwych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Wypłaty rozpoczynają się dopiero po uzyskaniu ponad 20 dolarów dochodu z programu partnerskiego. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 20$, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za płacenie rachunków, które przekroczyły próg 20$.

Identyfikacja jako Partner Tufting Europe

Nie możesz wydawać żadnych komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub Twojego uczestnictwa w Programie; takie działanie może spowodować Twoje wykluczenie z Programu. Ponadto, nie wolno w żaden sposób wprowadzać w błąd lub upiększać relacji między nami a użytkownikiem, twierdzić, że opracowuje on nasze produkty, twierdzić, że jest częścią Tufting Europe lub wyrażać lub sugerować jakiekolwiek relacje lub powiązania między nami a Tobą lub inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne).

Nie wolno kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje obecne zarobki w programie partnerskim wynoszą ponad 20$, będziesz otrzymywał wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli nie zarobiłeś 20$ od ostatniej wypłaty, wypłacimy Ci pieniądze w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty za pośrednictwem tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym, wszystkie nasze zasady, polityki i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy w każdej chwili zmienić nasze zasady i procedury operacyjne. Na przykład, będziemy ustalać ceny produktów sprzedawanych w ramach tego Programu zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny i dostępność produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą wpłynąć na Produkty wymienione na Twojej stronie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów na swojej stronie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na jego stronie. Na przykład, będziesz wyłącznie odpowiedzialny za:

– Techniczna obsługa Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie, że wyświetlanie Linków Specjalnych na Twojej stronie nie narusza żadnych umów pomiędzy Tobą a osobami trzecimi (w tym, bez ograniczeń, wszelkich ograniczeń lub wymagań nałożonych na Ciebie przez osoby trzecie, które hostują Twoją stronę)
– dokładności, prawdziwości i stosowności materiałów zamieszczonych na stronie Użytkownika (w tym, między innymi, wszystkich materiałów związanych z Produktem oraz wszelkich informacji zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Linków Specjalnych lub powiązanych z nimi)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na stronie nie naruszają praw osób trzecich (w tym, na przykład, praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własnościowych)
– Upewnienie się, że materiały zamieszczone na stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem
– Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób zbierasz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą serwować treści i/lub reklamy oraz zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z przepisami prawa

Jako warunek swojego uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu, będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zarządzeń, licencji, pozwoleń, wyroków, decyzji i innych wymagań wszelkich władz rządowych, które mają jurysdykcję nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. są obecnie obowiązujące, czy też wejdą w życie później w czasie, gdy będziesz uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższych zobowiązań, Użytkownik zgadza się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketing poczty elektronicznej, w tym bez ograniczeń, ustawy CAN-SPAM z 2003 r. i wszystkich innych przepisów antyspamowych.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez nas aplikacji Programu i kończy się w momencie jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do https://tuftingeurope.com, oraz wszystkie nasze znaki towarowe, szata graficzna i logo, a także wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu na rzecz użytkownika zgodnie z niniejszym dokumentem lub w związku z Programem. Tufting Europe zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu, Tufting Europe wypłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej 20$.

Zakończenie

Tufting Europe, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi Tufting Europe, z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie. Takie zakończenie świadczenia Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta Użytkownika lub jego dostępu do Konta, a także przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub mających zostać wypłaconych prowizji na Koncie Użytkownika, jeśli zostały one uzyskane za pomocą oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. Tufting Europe zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Stosunki między stronami

Ty i my jesteśmy niezależnymi wykonawcami i nic w tej Umowie nie tworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz miał uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Użytkownik nie będzie składał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które byłyby sprzeczne z treścią niniejszego punktu.

Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (ani za utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Co więcej, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitej kwoty opłat za polecenie wypłaconych lub należnych Klientowi na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu wykonania, obrotu lub stosowania w handlu). Ponadto, nie gwarantujemy, że działanie Tufting Europe będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za skutki przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM MOMENCIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZABIEGAĆ O POLECENIA KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, LUB PROWADZIĆ STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE W STOSUNKU DO TWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK DOKONAŁ NIEZALEŻNEJ OCENY CELOWOŚCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE OPIERA SIĘ NA ŻADNYM OŚWIADCZENIU, GWARANCJI ANI DEKLARACJI INNEJ NIŻ OKREŚLONA W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym jej faktycznym lub domniemanym naruszeniem), wszelkimi transakcjami lub działaniami w ramach niniejszej Umowy lub Twoimi relacjami z nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych będą podlegały poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem sytuacji, w której w jakikolwiek sposób naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy domagać się zabezpieczenia roszczeń lub innej stosownej rekompensaty w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym (a Ty wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów) lub w jakimkolwiek innym sądzie właściwym. Arbitraż na mocy niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wprowadzone jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żadne postępowanie arbitrażowe w ramach niniejszej Umowy nie może być połączone z postępowaniem arbitrażowym z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w ramach klasowego postępowania arbitrażowego, czy w inny sposób.

Różnorodne

Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu Stanów Zjednoczonych, bez odniesienia do przepisów regulujących wybór prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, przyniesie korzyści i będzie egzekwowalna wobec stron i ich następców prawnych oraz cesjonariuszy. Nasze zaniechanie egzekwowania ścisłego wykonania przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się przez nas prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Brak wykonania lub egzekwowania przez Tufting Europe jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków Korzystania z Usług nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki korzystania z usługi stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Tufting Europe i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Tufting Europe (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).